Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland

 

Statuten van de vereniging

download statuten

Naam en zetel

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: "Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland", verkorte naam "V.E.E.O.N.". Zij is gevestigd te Lienden.

Doel

Artikel 2.

De vereniging streeft naar een zo gunstig mogelijk functioneren van de Nederlandse veren als onderdeel in het wegverkeer en naar de behartiging van de belangen van eigenaren en exploitanten van deze veren, één en ander in de ruimste zin van het woord en met alle daartoe geoorloofde middelen.

Artikel 3.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd

Lidmaatschap

Artikel 4.

De vereniging bestaat enkel uit leden:

Artikel 5.

Aan de leden komt het recht toe te stemmen over zaken en personen. Elk lid heeft één stem, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald.

Artikel 6.

Wordt er over materiële zaken gestemd, dan heeft elk lid net zoveel stemmen als het aantal veren dat hij in eigendom heeft of exploiteert.

Artikel 7.

Als lid kan worden toegelaten elke eigenaar, elke exploitant of beheerder van een overzetveer in Nederland, die zich hiervoor aanmeldt bij het bestuur, dat over de toelating beslist. Leden kunnen natuurlijke personen alsook rechtspersonen zijn. De leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te betalen, welke op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Contributie is verschuldigd per veerverbinding. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de contributie van voetveren en andere veren.

Artikel 8.

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan. Voorts eindigt het lidmaatschap door opzegging, ontheffing na verlies van het beheer over zaken krachtens enige wetsbepaling en royement. Opzegging van het lidmaatschap heeft plaats door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden tegen 31 december, en wel bij een schriftelijke kennisgeving welke voor 1 december van dat jaar door het bestuur moet zijn ontvangen. Royement van een lid zal te allen tijde kunnen plaatshebben bij een besluit van een algemene vergadering, bijeengeroepen op voorstel van het bestuur; wegens:

a.overtreding, niet-nakoming van, of handelen in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging of handelen in strijd met de belangen van de vereniging.

b. niet-voldoening aan de financiële of andere verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden. Wanneer een lidmaatschap eindigt, op welke wijze en om welke reden dit ook plaats heeft, blijven alle financiële en andere zakelijke verplichtingen van het lid jegens de vereniging bestaand totdat aan deze verplichtingen is voldaan. Bij overlijden van een lid gaan deze verplichtingen over op zijn erfgenamen en rechtsverkrijgenden als volgens de wet.

Artikel 9.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies en andere bijdragen van leden, legaten, schenkingen en toevallige baten.

Bestuur

Artikel 10.

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door en uit de leden van de vereniging. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen van wie vier de functie vervullen van respectievelijk voorzitter, tweede voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur zelf verdeeld. Jaarlijks treedt één der bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De periodiek afgetreden bestuursleden zijn direct herkiesbaar. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 11.

De voorzitter, de 2de voorzitter en de secretaris, ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. Voor het beschikken over saldi bij banken of girodiensten zijn behoudens schriftelijke machtigingen, de handtekeningen van de voorzitter en penningmeester vereist.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 12.

Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent het lidmaatschap, de contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en het gebruik van de geldmiddelen, en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Stemrecht

Artikel 13.

Bij stemming der leden ter algemene vergadering is de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereist, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald. Voor het aangaan van geldleningen, voor het verkrijgen en vervreemden, bezwaren, verpachten en verhuren van onroerende goederen en het verlenen van zakelijke rechten van onroerende goederen, het aangaan van rechtsgedingen en voor het berusten in door derden jegens de vereniging ingestelde rechtsvorderingen, heeft het bestuur de goedkeuring nodig van de algemene ledenvergadering.

Uitoefening Stemrecht

Artikel 14.

Treden diverse leden voor één pontveerbedrijf op dan is slechts één hunner bevoegd aan de stemmingen deel te nemen.

Algemene ledenvergadering

Artikel 15.

Eénmaal per jaar moet een algemene ledenvergadering worden gehouden, overige ledenvergaderingen zullen worden gehouden indien één/vierde deel van de leden het bestuur hierom schriftelijk heeft verzocht. Het bestuur heeft de bevoegdheid tussentijds ledenvergaderingen uit te schrijven.

Artikel 16.

pontveerbedrijfTot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement kan worden besloten in een algemene ledenvergadering met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 17

Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Ontbinding van de vereniging

Artikel 18

De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien in een algemene ledenvergadering tenminste twee/derde van het totaal aantal leden van de vereniging zich daar schriftelijk verklaart. Bij gebreke van dit aantal kan pas tot ontbinding worden besloten op een volgende - tenminste acht dagen na de eerste vergadering - bijeen te roepen en te houden algemene vergadering met een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. De oproep tot zulk een vergadering moet het voorstel tot ontbinding van de vereniging inhouden. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie van het bestuur. De algemene ledenvergadering beslist waarvoor een eventueel batig saldo zal worden gebruikt.