Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland

 

Reglement van de vereniging

download reglement

Hoofdstuk 1 - Leden

Artikel 1.

Wie als lid wenst te worden toegelaten, geeft daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de vereniging. Het bestuur beslist binnen twee maanden na ontvangst van deze kennisgeving of de gegadigde als lid van de vereniging al of niet wordt aangenomen.

Artikel 2.

Wanneer een gegadigde door het bestuur niet als lid wordt aangenomen, dan kan deze een beroep doen op de algemene vergadering om alsnog te worden toegelaten als lid. Het verzoek daartoe dient te worden gericht aan de voorzitter. Het bestuur zal binnen drie maanden na de dag van ontvangst, dit verzoek voorleggen aan de algemene vergadering, die tenslotte beslist over het lidmaatschap.

Artikel 3.

Terstond na de toelating van het nieuwe lid ontvangt deze een door de voorzitter en de secretaris getekend bewijs van toelating, alsmede een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Hoofdstuk 2 - Het bestuur

Artikel 4.

In zijn eerste vergadering benoemt het bestuur uit zijn midden een 2de voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen adjunct.

Artikel 5.

De voorzitter is belast met de leiding van de bijeenkomsten van het bestuur en de algemene vergadering. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de 2de voorzitter.

Artikel 6.

De secretaris is belast met het convoceren der vergaderingen, met het opmaken van de notulen en het voeren van de nodige correspondentie. Hij brengt, indien de algemene vergadering dit wenst, binnen drie maanden na het kalenderjaar een verslag uit.

Artikel 7.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de ontvangsten en uitgaven en houdt daarvan nauwkeurig boek. Hij zorgt voor een tijdige inning van contributies en andere inkomsten van de vereniging en draagt, zo daarvoor aanleiding bestaat, zorg voor een doelmatige belegging van de gelden.

Artikel 8.

Het bestuur stelt in onderling overleg de overige werkzaamheden van de bestuursleden vast.

Artikel 9.

Het bestuur kan zich voor speciale doeleinden, onder zijn verantwoordelijkheid, laten bijstaan door de leden van de vereniging.

Artikel 10.

De voorzitter bepaalt de plaats en datum van bestuursvergaderingen. Elke bestuursvergadering dient door tenminste drie bestuursleden te worden bijgewoond.

Artikel 11.

In de bestuursvergaderingen heeft elk bestuurslid één stem. Besluiten kunnen slechts worden genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

Artikel 12.

De algemene vergadering, zoals vermeld in artikel 14 van de Statuten, benoemt ieder jaar een kascommissie die uit twee leden bestaat. Deze brengt rapport uit aan de algemene vergadering over het gevoerde financiële beheer en de juistheid van de boekhouding.

Artikel 13.

Het bestuur stelt ieder jaar een begroting vast. Deze wordt besproken op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Artikel 14.

De leden van het bestuur hebben recht op een vergoeding van de onkosten die zijn gemaakt voor de uitoefening van hun functies.

Hoofdstuk 3 - Geldmiddelen

Artikel 15.

Op voorstel van het bestuur stelt de algemene ledenvergadering jaarlijks de contributies vast. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de contributies van voetveren en andere veren. Contributie is verschuldigd per veerverbinding. De contributie moet binnen vier weken na het aanbieden van de nota worden voldaan.

Hoofdstuk 4 - Stemrecht

Artikel 16.

In een algemene vergadering worden besluiten genomen met een meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen, tenzij de Statuten een 2/3 meerderheid voorschrijft. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen geschiedt schriftelijk op ongetekende briefjes. Blanco en ongeldige stemmen worden niet geacht te zijn uitgebracht. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming door niemand de in de Statuten voorgeschreven meerderheid verkregen, dan heeft een tweede stemming plaats. Wordt ook bij deze tweede stemming door niemand de voorgeschreven meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen, met dien verstande, dat deze twee personen bij deze derde stemming zelf niet medestemmen. Krijgen bij deze derde stemming de laatstgenoemde twee personen een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot. Wanneer bij een stemming over zaken de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Hoofdstuk 5 - Algemene ledenvergadering

Artikel 17.

Het bestuur stelt de plaats en datum van de algemene vergadering vast. De in artikel 14 der Statuten voorgeschreven vergadering (jaarvergadering) wordt ieder jaar voor 1 november gehouden.

Artikel 18.

De secretaris zorgt ervoor dat de leden tenminste veertien dagen voor de vergadering - behalve in spoedgevallen - een uitnodiging hebben ontvangen; deze gaat vergezeld van een agenda. Als er vacatures zijn te vervullen, draagt de secretaris zorg dat de oproep met de door het bestuur opgemaakte aanbeveling van één of meer personen tenminste vier weken tevoren aan de leden wordt toegezonden.

Artikel 19

Tenminste zes leden hebben het recht om binnen een termijn van veertien dagen voor de datum van de algemene vergadering voor de vacature, bedoeld in het vorige artikel, een ondertekende kandidaatstelling in te dienen bij de voorzitter. Deze draagt zorg dat deze kandidaatstelling ter kennisneming van de leden wordt gebracht.