Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland

 

Welkom op de website van de V.E.E.O.N.

Op deze website kunt u kennis maken met de veerbedrijven die aangesloten zijn bij de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland (V.E.E.O.N). De vereniging werd opgericht in 1964 en is een platform voor veerexploitanten.

De VEEON geeft adviezen en verstrekt informatie aan publiek- en privaatrechtelijke instellingen die op enigerlei wijze zijn betrokken oftewel kunnen worden betrokken bij de gang van zaken over zoetwaterveren. De vereniging participeert in overlegorganen en wordt alom gezien als gesprekspartner namens deze veren. Tevens organiseert de VEEON vakopleidingen voor haar leden.

Door tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering te beleggen en door het organiseren van excursies/ informatieve bijeenkomsten tracht de vereniging de onderlinge gedachte- en informatie uitwisseling alsmede een collegiale verstandhouding tussen de onderlinge leden te bevorderen.

Door de grote verscheidenheid aan vaartuigen die een oeververbinding onderhouden en niet allen onder de categorie overzetveren vallen, beschikt de verenging over een grote diversiteit aan kennis van deze vaartuigen en de voortstuwingsmogelijkheden.

Met het doel een samenwerkingsverband op te zetten, zochten VEEON en Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) toenadering tot elkaar. Na diverse pogingen bleek dit echter niet te realiseren. Vervolgens werd er besloten om contact te zoeken met Kantoor Binnenvaart (KB). In de loop van 2010 vonden er verschillende gesprekken plaats tussen VEEON en KB en dit heeft begin 2011 geresulteerd in een samenwerkingsverband. informatieverstrekking naar de leden gebeurt vanaf die tijd maandelijks via het Magazine Binnenvaart. Voor meer infomatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging.

******************************************************************************

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de actualisering van de informatie op deze website. Komt u een foutieve vermelding tegen, laat ons dit dan z.s.m. weten. We zullen wijzigingen meenemen in de algehele revisie van de website. info@veeon.nl

******************************************************************************